Referat af generalforsamling Cykle Club Grøndal 27. November 2022, Hellerup

Referat af generalforsamling Cykle Club Grøndal 27. November 2022, Hellerup


Punkt 1, Valg af Dirigent og referent
Bent Carlson blev valgt til Dirigent.
Caspar Andreis blev valgt til referent.
Dirigent bekræftede at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Mødet blev startet og formanden
(Finn) fik ordet og gav sin beretning.

Punkt 2, Formandens beretningen
Formanden beklagede, at formanden ikke havde været aktiv det forgangne år, dels på cykel dels
mht. til arrangementer. En del arrangementer var således ikke blevet udført. Formanden rettede
en stor tak til de medlemmer der uge efter uge arrangerer ruter og ture. Formanden
bemærkede også, at selvom nogle ruter er lange, så kan man som medlem sagtens deltage og så
dreje fra.
På vegne af bestyrelsen, bemærkede Formanden at der var afholdt få møder og således ikke
tæret på klubkassen.

Punkt 3, Fremlæggelse af Regnskab og forslag til budget
Kasserer fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
Af bemærkninger til regnskabet er, at Klubben har et faldende medlemstal og således er der for
næste år budgetteret med, at klubben formue vil falde lidt, idet kontingentet blev anbefalet at
være uændret på 500,- DKK.
Budgettet blev vedtaget.
Medlemskab af DCU blev diskuteret. Bestyrelsen må tage stilling til dette.

Punkt 4, Indkommende forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag.

Punk 5, Fastsættelse af kontingent
Det blev besluttet at forsætte 2023 med uændret kontingent på 500 DK årligt.

Punkt 6, Valg til Bestyrelse
Formanden var på valg og genopstillede ikke. Der var ikke andre der stillede op til
formandsposten, hvorfor en ny formand ikke blev valgt. Bestyrelsen må håndtere dette når de
konstituerer sig.
Kaj opstillede til bestyrelsen. Der var ingen indvendinger. Tak til Kaj.
Af suppleanter til bestyrelsen var Ulrik (genvalg) og Claus A. Ingen indvendinger. Tak til Ulrik og
Claus.

Punkt 7. Valg af Revisor
Carl F forsætter som revisor.

Punkt 8 Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
Hermed sluttede generalforsamlingen.
/Referenten