CC Grøndal Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling
CC. Grøndal fredag den 23. oktober 2015

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Pkt. 2. Formandens beretning
Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget
Pkt. 4. Indkomne forslag
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

•Valg af kasserer (Bent tager mod genvalg)
•Valg af bestyrelsesmedlem 2 (Lennart tager mod genvalg)
•Valg af suppleant 1 (Phillipe tager ikke mod genvalg)
•Valg af suppleant 2 (Michael de Voss tager mod genvalg)

Pkt. 7. Valg af revisor
Pkt. 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent.
Klaus Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent, mens Carl Frederik Bie blev valgt som referent. Der var i alt 18 medlemmer fremmødt til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning.

Formanden aflagde sin beretning om klubbens udvikling og aktiviteter det seneste år.
Juleallstars var det nye regnskabsårs første begivenhed, hvor Michael de Voss vandt. Efterfølgende var der Chili con carne med dejlig gløg hos Finn Lindegaard.
Ved de sidste ryttermøde blev der aftalt fastlagte ruter på de enkelte ugedage og det har fungeret fint. Dejlig at se nye ryttere til forårstræningen
Til næste sæson vil det være et nyt tiltag med angivelser af ruter og kalenderdage.
Der har været kørt fint og uden ret mange ulykker.
Året styrt var Torben Sørensen
Turen til Hallandsåsen blev gennemført af 14-15 af klubbens medlemmer – god social tur med fri ræs og fælles samling op af bakkerne.

2 turer næste år til Hallandsåsen vil blive betalt af kontingentet.

Igen deltog vi Ullerød-løbet, hvor Phillipe Guichard vandt.
Claus Juel Hansen kørte sig i top 100 af 6000 deltagere i Aarhus – København. Flot.
Dejligt at se at klubbens medlemmer har deltaget i mange løb
Årets klubtur blev vundet af Michael de Voss og der var efterfølgende god frokost på sejlklubben Frem
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget.

Klubbens regnskab blev fremlagt af klubbens formand. Regnskab for perioden 1. oktober 2014 til 30.september 2015 blev fremlagt og gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for regnskabet for perioden 1. oktober 2015 til 30.september 2016 blev
fremlagt.
Finn Lindegaard foreslog, at medlemmerne skulle komme med forslag til, hvad klubben kunne bidrage økonomisk til. Der kom forslag til at fx indkøbe cykelholdere i klubregi. Forslagene vil blive taget op af bestyrelsen.
Budgettet blev ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog kontingent uændret til 450 kr. for det kommende år. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

Kasseren Bent Carlsson var på valg, men han tog imod genvalg.
Ligeledes var Lennart Johansen på valg og han tog også imod genvalg som bestyrelses-medlem 2.
Phillipe ønskede ikke at fortsætte som suppleant 1. Michael Siemsen blev foreslået og valgt ind. Der var ingen modkandidater.
Michael de Voss var på valg som suppleant 2 og tog imod genvalg.
Suppleanter deltager normalt i bestyrelsesmøder.

7. Valg af revisor.

Carl Frederik Bie blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt.

Formanden og dirigenten takkede her efter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet. Forsamlingen gik derefter over til maden og efterfølgende ryttermøde.