Referat af generalforsamling CC. Grøndal den 1. november 2019

Referat af generalforsamling CC Grøndal fredag den 1. november 2019 kl. 18.00 Utterslevgaard 1, 2400 Kbh NV

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Pkt. 2. Formandens beretning
Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget
Pkt. 4. Indkomne forslag
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

• Valg af kasserer (på valg i ulige år) – Bent tager mod genvalg
• Valg af bestyrelsesmedlem 2 (på valg i ulige år) – Claus Juel stiller op
• Valg af bestyrelsesmedlem 1 (på valg i lige år) – Kaj Jensen stiller op
• Valg af suppleant 1 (Ulrich Gammelgaard opstiller)
• Valg af suppleant 2 (Chris Cronenford opstiller)

Pkt. 7. Valg af revisor
Pkt. 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Klaus Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent, og Carl Frederik Bie blev valgt som referent. Der var i alt 14 medlemmer fremmødt til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning.

Formanden Mikael Siemsen aflagde sin beretning om klubbens udvikling og aktiviteter det seneste år:
Det har været et godt cykelår.Der har været masser af arrangementer og de har været gode. Det har været godt at initiativet er blevet fordelt blandt klubbens medlemmer herunder kan nævnes Granfonda og Hallandsåsen. Tissøturen blev ikke arrangeret i år.
Desværre har der været lidt cykeluheld.

3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget.

Klubbens regnskab blev fremlagt af Bent Carlson. Regnskab for perioden 1. oktober 2018 til 30.september 2019 blev fremlagt og gennemgået. Der har i det forløbne år været et overkud på 4.147,03 kr. Egenkapitalen ved regnskabets afslutning var kr. 30.512,02.
Der er blevet brugt flere penge på aktiviteter end planlagt. Der har i år været 45 betalende medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30.september 2020 blev gennemgået.
Budgettet blev ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog kontingent ændret til 500 kr. for det kommende år. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

Kasserer Bent Carlsson var på valg, og han tog imod genvalg. Claus Weidinger har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Claus Juel som bestyrelsesmedlem 2. Claus Juel blev valgt. Finn har ligeledes valgt at trække sig fra bestyrelsen og Kaj Jensen blev foreslået som bestyrelse medlem 1. Kaj Jensen blev valgt.

Ulrich Gammelgaard blev foreslået som suppleant 1 og valgt ind.
Chris Cronenford blev foreslået som suppleant 2 og valgt ind.

Suppleanter deltager normalt i bestyrelsesmøder.

7. Valg af revisor.

Carl Frederik Bie blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt.
Der var ikke noget under punktet eventuelt.

Formanden og dirigenten takkede her efter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet. Forsamlingen gik derefter over til maden og efterfølgende ryttermøde.