Referat fra Generalforsamling 13 november 2020

Referat af generalforsamling
CC Grøndal fredag den 13. november 2020 kl. 18.00
– Mødet blev afholdt virtuelt (go-to meeting)

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Pkt. 2. Formandens beretning
Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget
Pkt. 4. Indkomne forslag
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

• Valg af formand (på valg i lige år) – Mikael Siemsen tager mod genvalg
• Valg af bestyrelsesmedlem 1 (på valg i lige år) – Kaj Jensen tager mod genvalg
• Valg af suppleant 1 (Ulrich Gammelgaard opstiller)
• Valg af suppleant 2 (Klaus Andersen opstiller)

Pkt. 7. Valg af revisor
Pkt. 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Claus Juel Hansen blev enstemmigt valgt som dirigent, og Carl Frederik Bie blev valgt som referent. Der var i alt 11 medlemmer deltagende til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning.

Formanden Mikael Siemsen aflagde sin beretning om klubbens udvikling og aktiviteter det seneste år:
Det har været et godt cykelår, selvom det har været Corona-år. Klubben har fået lavet
nyt klubtøj Der har været godt humør og god fart på.

Godt initiativ til arrangementer – bl.a tur til Møn, samt afholdelse af julefrokost er afholdt.
Dog har der ikke været afholdt klubmesterskab, men det bliver der kompenseret for
når Finn Lindegaard laver et Swift virtuelt hometræner klubmesterskab til februar 2021.

3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget.

Klubbens regnskab blev fremlagt af Bent Carlson. Regnskab for perioden 1. oktober 2019 til 30.september 2020 blev fremlagt og gennemgået. Der har i det forløbne år været et underskud på 10.978,52 kr. Egenkapitalen ved regnskabets afslutning var kr. 19.533,50.
Der er blevet brugt mange penge til arrangementer og til tøj i det sidste år.
Der har i år været 39 betalende medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30.september 2021 blev
gennemgået. Forventet lidt færre medlemmer. Øvrige udgifter identisk med det
indeværende år.

Budgettet blev ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog kontingent ændret til 500 kr. for det kommende år. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

Formand Mikael Siemsen var på valg, og han tog imod genvalg.

Bestyrelsesmedlem1 Kaj Jensen var på valg, og han tog imod genvalg

Ulrich Gammelgaard stillede op som suppleant 1 og valgt ind.

Klaus Andersen blev foreslået som suppleant 2 og valgt ind.

Suppleanter deltager normalt i bestyrelsesmøder.

7. Valg af revisor.

Carl Frederik Bie blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt.
Der var ikke noget under punktet eventuelt.
Finn Lindegaard kommenterede, at julefrokosten desværre kun kunne være for 10 medlemmer, men heldigvis var der ikke flere der ønskede at deltage.
Erik Schack foreslog et arrangement med træning på 1-hjulede cykler.

Formanden og dirigenten takkede her efter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Mikael@siemsen.dk