Vedtægter og kontingent

§ 1.
Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige og selskabelige arrangementer. Klubben er medlem af DCU’s Motionssektion.
Klubben har hjemsted i Københavns kommune.

§ 2.
Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionscykling.
§ 3.
a. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling er for sæsonen 2023 sat til 500 kr.
b. Medlemsåret følger kalenderåret. Kontingentet indbetales senest 28 februar. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
c. Modtagne beløb indsættes på girokonto. Formanden og kassereren har begge ret til at hæve på kontoen.
d. Har et medlem ikke betalt kontingent senest 31. januar, kan vedkommende slettes som medlem.
e. Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens økonomiske forpligtelser.
§ 4.
a. Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes ultimo oktober/primo november og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med samtidig angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage inden indkaldt møde.
b. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal den afholdes inden 30 dage. Indkaldelsen sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling.
c. Ved generalforsamlinger føres en beslutningsprotokol.
§ 5.
Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Kun medlemmer, som er personligt til stede, kan stemme på generalforsamlingen.
§ 6.
a. Klubben ledes af en bestyrelse på 4 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år ad gangen.
Formand og bestyrelsesmedlem 1 er på valg i lige år.
Kasserer og bestyrelsesmedlem 2 er på valg i ulige år.
2 suppleanter samt revisor vælges for 1 år ad gangen.
b. I tilfælde af at formand eller kasserer ikke har mulighed for at bestride posten, kan
bestyrelsen omkonstituere sig.
§ 7.
Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af enten formand og bestyrelsesmedlem 1 eller kasserer og bestyrelsesmedlem 2
samt 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
§ 8.
a. Klubben kan kun ophæves på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i dette øjemed.
b. Mindst halvdelen af medlemmerne skal møde frem og 3/4 af disse skal stemme for forslaget.
c. Er under halvdelen af medlemmerne mødt frem, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende.
d. Ophæves klubben skal en evt. kassebeholdning anvendes til fordel for cykelsporten eller til humanitære formål. Den ekstraordinære generalforsamling træffer beslutning herom.
§9.
Klubben tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

Kontingent

Kontingent for 2023 er 500,00 kr. , der indbetales på klubbens konto  1551  1350048 eller MobilePay 16463 senest 28. februar 2023.

Passivt medlemskab koster 225,00 kr. og giver adgang til “ikke cyklende ” arrangementer såsom Generalforsamling, ryttermøder og julefrokost.